2%

Ako darovať 2% z dane z príjmov klubu TRNAVA BULLDOGS

Potvrdenie

Vyhlásenie

 

1. Fyzické osoby – ZAMESTNANCI (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)
Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z
príjmov zo závislej činnosti (najneskôr však do 30. 4. 2019) z tohto potvrdenia si zamestnanci
vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 3,00 €. Do 30. apríla 2019
pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za
r. 2018 a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu.
Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne (SZČO …)
Vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,00 €. Upozornenie: Podiel 2% z
dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

3. Právnické osoby
Do 31. marca 2019 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto
je potrebné priamo do daňového formulára vypísať naše vyššie uvedené údaje prijímateľa. Právnické
osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech
jedného prijímateľa je 8,00 €.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%),
musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5%
(2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Pozor zmena!
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným
prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo
najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej
vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú
založení alebo zriadení na podnikanie, a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z
príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej
dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel
zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,0% zaplatenej
dane. Takáto podmienka sa ustanovuje aj pre rok 2012, t.j. pri podávaní daňového priznania za
zdaňovacie obdobie roka 2012. (zdroj: rozhodni.sk)
Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne

!!číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate. Peniaze na účty
prijímateľov platia daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu!!

Ak budete mať akékoľvek otázky napíšte nám na info@trnavabulldogs.sk