STATE OF BULLDOGS / RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

23415478_294698597715994_5563368251696545546_o
13.02.2018

Bulldog Nation,

 

It is my pleasure to report that we are actively working as a program to progress and prepare daily for the 2018 American Football Season. We are still averaging a solid number of players attending practice, with positive attitudes and working hard.

Teší ma. Že Vám môžem oznámiť, že naďalej aktívne pracujeme, v rámci programu, na tom, aby sme sa denne zlepšovali a pripravovali na sezónu 2018. Stále máme na tréningu v priemere veľmi solídny počet tvrdo pracujúcich hráčov s pozitívnym postojom.

 

As the weeks come and go I am now looking to find who are our #LEADERS and what players will play what position. My coaching staff and I are doing a great job of evaluating the talent of the players we have and always asking ourselves what is best for the #TEAM and next what is best for the individual player. The Bulldogs currently have multiple guys who can play both sides of the ball, however we want to get more players on the field to gain experience and improve overall as a team. #BUILDING football players is something we most take pride in as well as presenting #OPPURTUNTIES for those players who are looking for a chance to show their talent.

Týždeň za týždňom, začínam zisťovať ktorí hráči sú #LÍDRI tímu a postupne rozdeľovať hráčov na tú ktorú  pozíciu. S mojím trénerským tímom výborne vyhodnocuje talent hráčov, ktorých máme a neustále sa pýtame samých seba čo je najlepšie pre #TÍM a čo je najlepšie pre jednotlivých hráčov. Bulldogs momentálne majú viacero hráčov, ktorí sú schopní hrať tak ako v útoku tak aj v obrane, no naším cieľom je dostať na ihrisko čo najviac hráčov, aby získali skúsenosti a aby sme celkovo zvyšovali úroveň tímu. Nie len #BUDOVANIE hráčov je niečo, na čo je väčšina z nás hrdá ale aj schopnosť dať hráčom #PRÍLEŽITOSŤ , ktorý hľadajú ako ukázať svoj talent.

 

I have been impressed with the work ethic of some the junior players, they have the right mind set and attitude. They come ready to work, train and compete with the senior players. It is always exciting to see the future of the program improve and learn on the same level as the upper class of players. I hope that we will continue to build our football with more guys from the age of 14-18. Also, anyone else wanting to join the Trnava Bulldogs American Football Club.

Zapôsobila na mňa pracovná etika viacerých juniorov, majú správnu mentalitu a postoj. Prichádzajú pripravení pracovať, trénovať a konkurovať seniorom. Je vždy vzrušujúce vidieť budúcnosť programu, ako sa zlepšuje, učí sa na rovnakej úrovni ako starší hráči. Dúfam, že budeme pokračovať v budovaní nášho tímu s viacerými hráčmi vo veku 14-18 rokov. Rovnako však aj hockým iným kto sa chce pripojiť k Trnava Bulldogs.

 

The management team here with the Bulldogs is second to none, with there approach to purchase over a 20+ full set of equipment for the future players of the Bulldogs programs. I believe this is the right approach and how to be proactive and show athletes that the opportunity and possibilities are endless here in Trnava. We as an organization are looking for members who want to be apart of something special and make a name for themselves, their families and the city of Trnava. Football is a competitive sport which can lead and present life-long opportunities and a better future.

Manažment tím v Trnava Bulldogs je neprekonateľný, s prístupom k nákupu viac ako 20+ plných setov výstroja pre budúcich hráčov Bulldogs. Som presvedčený, že toto je správny prístup ako byť proaktívny a ukázať hráčom, že tu v Trnave sú nekonečné možnosti a príležitosti. My, ako organizácia, hľadáme členov, ktorí chcú byť súčasťou niečoho špeciálneho a spraviť meno sami sebe, svojim rodinám a mestu Trnava. Football je ctižiadostivý šport, ktorý môže viesť a priniesť celoživotné možnosti a lepšiu budúcnosť.

 

In Closing, I look forward to meeting more members and expect that more members will come to try out and learn about the game of American Football. I assure anyone who is in doubt, or is unsure about join, that American Football is the sport for you. No matter your size, skill or athletic experience we can make you a ball player, and you will enjoy all the benefits that come along with join our club here in Trnava.

Na záver, sa teším na spoznávanie nových členov a očakávam, že viac ľudí príde vyskúšať a naučiť sa viac o americkom futbale. Ubezpečujem kohokoľvek, kto pochybuje, alebo si nie je istý či sa má pridať, že americký futbal je šport práve pre Vás. Nezáleží na veľkosti, schopnostiach alebo športových skúsenostiach, my z Vás vieme spraviť hráčov a Vy si budete užívať všetkých benefitov, ktoré vyplývajú z členstva v našom klube tu v Trnave.

 

I hope that our numbers will rise as we build a winning program and challenge ourselves and others to be #BETTER and #IMPROVE not only as a team or organization but also as men and young men of #CHARACTER… We need more young men to come learn and participate in the fun and active life of #FOOTBALL. We will save a spot for those interested.

Dúfam, že náš počet porastie, zároveň s tým, ako budeme budovať úspešný program a aj tým, že budeme neustále vyzývať samých seba a druhých, aby boli #LEPŠÍ a #ZDOKONALIŤ samých seba nielen ako tím a organizáciu, ale aj #CHARAKTER jednotlivých mužov a mladých členov tímu… Potrebujeme viac mladých mužov, aby prišli a podieľali sa na tejto zábave a aktívnom živote, ktorý  #FUTBAL prináša. Vždy budeme mať miesto pre tých, čo majú záujem.

Thanks,

Ďakujem,

Coach Sutton

“Live by the creed that a strong work ethic, playing by the rules, and doing things the right way will bring about opportunities for success and, ultimately, happiness.”

- Nick Saban

 

„Ži s vierou, že silná pracovná etika, hranie podľa pravidiel a robenie správnych vecí správnym spôsobom prinesie príležitosti pre úspech a v konečnom dôsledku, radosť.“

 – Nick Saban (jeden z najúspešnejších trénerov univerzitného futbalu v USA)

 

Partneri