STATE OF BULLDOGS / RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

23415478_294698597715994_5563368251696545546_o
09.03.2018

Bulldog Nation,

Today’s topic is “American” #FOOTBALL and what Football means to me, in general, and lastly what it can or should mean to current and future athletes of the game.  I will start out by saying

“The game of football brought a positive change to my life and I honestly do not know where I would be if I had not been introduced or provided the opportunity to play and be a part of the great sport. As a former player and football operations assistant I love the game of football, however as a coach I currently live the game of football”

Dnešnou témou je „Americký“ #FOOTBALL, čo pre mňa v zásade znamená a nakoniec, čo by mal a môže znamenať pre budúcich hráčov.

Začnem tým, že football priniesol do môjho života pozitívnu zmenu a úprimne povedané, neviem kde by som bol, keby som nedostal šancu hrať a byť súčasťou tohto úžasného športu. Ako bývalý hráč a asistent vedenia footballového klubu zbožňujem tento šport, ale ako tréner, momentálne žijem footballom.

 

We can start out with a brief or short definition of the word football or some word say gridiron football. Football is an organized/strategic sport contest played by 2 teams with 11 players on the playing field at a team through each of the 3 phases of the game (Offense, Defense & Special Teams). The sport contest consists of 4-5 seconds of upfront battles, discipline of assignments and athletic competitions to see who has the will to fight for an inch or more. The game of football takes courage, strength, endurance and most importantly the balance of the mind & body. The objective is for the offense to score or cross the end zone to gain point, and the defense to stop or avoid the offense from getting to or near the end zone. Both the offense and defense can score points. Special teams are a unit used to assist with the change of possession from offense to defense, points after scores/ touchdowns and also to control field position.

Môžeme začať stručným alebo krátkym výkladom slova Football alebo prezývaným aj „Gridiron Football“. Football je organizovaný a strategický šport hraný 2 tímami, každý s 11 hráčmi na ihrisku počas všetkých 3 fáz zápasu (Offense, Defense a Special Teams). Zápas pozostáva zo 4-5 sekundových bojov zoči voči, dodržania úloh a atletických súbojov, ktoré ukážu kto má vôľu bojovať o centimeter navyše. Football vyžaduje odvahu, silu, výdrž a najdôležitejšie zo všetkého, vyrovnanosť medzi telom a mysľou. Úlohou offense je skórovať, získaním bodov tak, že sa dostane do endzóny súpera a úlohou obrany je zastaviť alebo znemožniť útoku sa dostať do endzóny. Ako Offense tak aj defense môže skórovať. Special teams sú skupina, ktorá sa využíva pri zmene držania lopty (striedanie offense za defense), pri kopoch po skórovaní, ale rovnako tak aj pre kontrolu pozície na ihrisku.

 

Growing up football was the one sport that I could always count on, I grow up with 3 brothers, therefore I always had people to play with and create teams but sometimes that was not enough. I would always visualize myself playing against the best NFL players. I would put myself into challenging situations to prepare my mind, body and soul to focus more. I would tip toe down the street lines as if I was in a game tip toeing the sideline to create a tougher environment for myself and practice it until I became good at it. These mental battles were pure fun and exciting way to improve because they later made me a better athlete.

Keď som vyrastal, football bolo to, na čo som sa mohol vždy spoľahnúť. Vyrastal som s 3 bratmi, takže vždy som mal okolo seba dosť ľudí, s ktorými som mohol tvoriť tím a hrávať, ale niekedy to nestačilo. Vždy som si predstavoval sám seba ako hrám proti najlepším hráčom z NFL. Predstavoval som si sám seba v ťažkých situáciách aby sa moja myseľ, telo aj duša dokázali viac sústrediť. Keď som šiel po ulici, poskakoval som po špičkách k čiaram na chodníku, ako keby som doskakoval k čiare počas zápasu, aby som si vytvoril sťažené podmienky a trénoval v nich, až kým som nebol v danej činnosti dobrý. Tieto mentálne súboje boli len čisto zábavnou a vzrušujúcou formou ako sa zlepšiť, čo zo mňa neskôr spravilo aj lepšieho športovca.

 

Football in general is not for the weak and timid, instead it is for the strong and brave. You want to know what football means to me? Its mean Life, football provided a way for me to avoid drugs, violence and the street life. It made me feel like someone important at a young age. Football taught me a lot of things for example: responsibility, accountability and what it means to work hard! I love the game of football because it brought structure, competition, challenges and an opportunity to improve as an athlete and as a person. I grow up watching my older cousins play high school football, it was like a family tradition to watch and support one another, so it was like second nature to want to be the next great athlete in my family. I never felt that football was so hard or a punishment. I always approached the game of football as something fun and exciting to do. Having the mind set I grew up with was a huge advantage versus others who did not share the same passion for the game as I did. There is no greater feeling than practicing and preparing 5 days for a game “battle” and later winning that battle and having faith that it was your battle to win through all the hard work, mental training and perseverance!

Football nie je pre slabých a bojazlivých, ale naopak pre silných a odvážnych. Chcete vedieť, čo football znamená pre mňa? Pre mňa znamená život, football mi dal príležitosť ako sa vyhnúť drogám, násiliu a životu na ulici. Vďaka footballu som sa cítil ako niekto dôležitý už v mladom veku. Football ma naučil veľa veciam ako napríklad: zodpovednosti, korektnosti a tvrdej práci! Milujem football, pretože mi priniesol vnútornú vyrovnanosť, súťaživosť, výzvy a možnosti zlepšovať sa ako hráč a ako človek. Keď som vyrastal, chodil som sa pozerať na mojich starších bratrancov, ktorí hrali stredoškolský football, bolo to ako rodinná tradícia, chodiť na zápasy a vzájomne sa podporovať. Prišlo mi prirodzené chcieť byť ďalší skvelý športovec v rodine. Nikdy som football nepovažoval za príliš ťažký alebo že ho hrám za trest. Vždy som pristupoval k footballu ako niečomu zábavnému. Mentalita, s ktorou som vyrastal, bola pre mňa veľkou výhodou oproti ostatným, ktorí nepociťovali voči footballu takú vášeň ako ja. Neexistuje lepší pocit ako 5 dní trénovať a pripravovať sa na súboj v zápase a neskôr vyhrať ten zápas s vierou, že si ho mal vyhrať vďaka všetkej tvojej tvrdej práci, mentálnemu tréningu a húževnatosti!

 

My words of advice to current and future football athletes, be sure you want to play. Do not be forced into this life, because playing football is a life style. You make sacrifices and commitments to yourself, your team and your family! You must be brave as well as hold yourself accountable. Be smart and accept your place in the game/life of football because it is an amazing sport and opportunity. Remember, not everyone can do what you are doing! Also, be confident and not arrogant. There is a difference between to two… Lastly, embrace the competition because it’s a game always be honest with yourself and know that there is always room for improvement. Each opportunity you get to display your talent on the field go out and give it your best because you never know when it will be your last time. Never take the game of football or life for granted it can only hurt you and leave you with regret!

Moja rada pre všetkých súčasných a budúcich hráčov je: chcite hrať. Nenechajte sa nanútiť do tohto života, pretože hrať football, to je životný štýl. Musíte si plniť záväzky a robiť obety voči sebe, vášmu tímu a vašej rodine! Musíte byť odvážni a zodpovední. Buďte múdri a akceptujte svoje miesto vo footballe a živote s ním spojenom, pretože je to úžasný šport a skvelá príležitosť. Pamätajte, nie každý môže robiť to čo vy! Taktiež buďte sebaistí, ale nie arogantní. Medzi týmito dvoma vlastnosťami je rozdiel… Nakoniec, buďte súťaživý, pretože je to hra, vždy buďte čestní sami k sebe a vedzte, že vždy existuje priestor na zlepšovanie sa. Pri každej príležitosť ukázať svoj talent na ihrisku, ktorú dostanete ukážte, čo je vo vás, pretože nikdy neviete , či nebude posledná. Nikdy nepovažujte football alebo život sa samozrejmosť, zanechá to vo vás iba bolesť a ľútosť!

 

In closing, I want to share with you how important the game of football is to me and how it has brought me closer to not only fans, friends and family but also my faith! Football is more than a sport, it is a life tool used to prepare young men and young women for battles and hard times we all face in the world we live in today. Each down, play or possession is a representation of a new obstacle and/or opportunity to achieve a short-term or maybe long-term goal. My advice is to never stop believing and never quit because you do not know who is watching you and how your perseverance is fueling them to fight and stay on course to change the world.

Na záver, chcel som sa s vami podeliť o to ako je pre mňa football dôležitý, ako ma zblížil s fanúšikmi, priateľmi, rodinou, ale aj mojou vierou! Football je viac ako len šport, je to životný nástroj, ktorý pripravuje mladých mužov a mladé ženy na súboje a ťažké časy, ktorým všetci čelíme vo svete, v ktorom žijeme. Každý down, každá hra, každé držanie lopty je reprezentáciou novej prekážky a/alebo príležitosti na splnenie krátkodobého alebo možno dlhodobého cieľa. Moja rada je: nikdy neprestaňte veriť a nikdy sa nevzdávajte, pretože nikdy neviete, kto sa pozerá a ako vaša húževnatosť motivuje iných, aby bojovali a zostali na ceste zmeniť svet.

 

Football builds #Character through #Sportsmanship and #Teamwork.

Football buduje #CHARAKTER skrz #FÉROVOSŤ a #TÍMOVÚ PRÁCU

-Coach Sutton

P.S —- Keep Attacking

P.S. —- Bojujte!

Partneri