STATE OF BULLDOGS / RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

03.04.2018

Bulldog Nation,

It is my pleasure to keep you informed on the #BULLDOGS most recent scrimmage vs Czech Leagues (Brnos Sigrs). Here’s a preview of the scrimmage and my comments.

The Bulldogs came prepared and ready for the competition. However, both teams contributed to a joint practice first allowing the bodies to warm up and work on position specific drills and preparation for the main event scrimmage. Each team head a coach performing and serving players drilling this time. I witness a positive environment with a lot of coaching and player communication. Both teams worked together and performed well giving the unsettle field of play.

After the practice both teams enjoyed some positive feedback and took rest and recovery before coming back out to scrimmage.

Bulldogs Nation,

Teším sa, že Vás môžem informovať o simulovanom zápase #BULLDOGS proti Brnu Sígrs (Česká Liga). Tu je opis zápasu a moje komentáre.

Bulldogs prišli na zápas pripravení. Oba tímy sa najprv  zúčastnili spoločného tréningu, aby sa hráči zohriali a pracovali na drilloch špecifických pre svoju pozíciu  pred samotným zápasom. Každá pozícia mala priradeného trénera, ktorý riadil drilly. Bol som svedkom pozitívneho prostredia s veľkým množstvom komunikácie medzi hráčmi a trénermi. Oba tímy pracovali spoločne, aj keď povrch bol veľmi zlý.

Po tréningu oba tímy dostali pozitívny feedback a odpočívali pred poobedným simulovaným zápasom.

Once both teams were well recovered and prepared we then headed into the next part of the day which was the scrimmage. Again, both teams went through team stretch and warm-up together. After the rules were explained and the game was up and running. Each team started backed up on their own 20- yard line and moved the ball for 10 plays each drive, and after 10 plays the ball was turned over to the opposite team. Each team head 4-5 drives totaling up to 40-50 plays each.

Po obednom odpočinku, keď hráči nazbierali potrebnú energiu, sme začali s ďalšou časťou dňa, ktorou bol simulovaný zápas. Oba tímy opäť prešli spoločnou rozcvičkou a strečingom. Potom, ako boli vysvetlené pravidlá, mohli sme začať. Každý tím začal na vlastnej 20 yardovej línii a dostal možnosť zahrať 10 hier v drive, po ktorých dostal loptu druhý tím. Každý tím zahral 4-5 driveov, čo každý tím dostalo na úroveň 40-50 hier.

The Bulldogs started out on defense first while the Sigrs offense stepped out on the field for the first 10 plays. With a solid defensive core, the Sigrs offense was a bit stalled by the Bulldogs defense. Our coaching staff is doing a very good job of communicating with our players and helping them understand the importance of their alignment, assignment and how the read their keys. The Bulldogs defense played well overall with a couple mental errors. I was proud to see a unified group of guys play solid football and have fun running around. The Sigrs offense moved the ball a few times using the mobile QB the run and gain first downs. We will improve on our techniques and containing a running QB because he will be a more threat to any defense. The defense also came away with multiple turnovers and a few QB sacks. We still have room for improvement and that is the mentality I want #BULLDOGS to have all season.

 

Bulldogs začali s defense, zatiaľ čo sa Sígrs pripravili na svojich 10 hier. So solídnym defenzívnym jadrom, ofenzíva Sígrs trochu uviazla s bulldočou defenzívou. Naši tréneri veľmi dobre komunikujú s našimi hráčmi, pomáhajú im pochopiť dôležitosť ich pozície na ihrisku, úloh a spôsob ako čítať svoje “kľúče”. Defense Bulldogs hrala dobre, s pár mentálnymi chybami. Bol som hrdý, keď som videl zjednotenú skupinu chlapov hrať solídny football a užívať si to. Ofenzíva Sígrs zopárkrát posunula loptu a získala prvé downy svojím mobilným QB. Budeme pracovať na našej technike a ako udržať mobilného QB, pretože takýto QB je hrozbou pre každú defense. Defenzíva mala aj pár turnoverov a niekoľko sackov. Stále máme priestor na zlepšovanie sa a to najmä v mentalite, ktorú chcem, aby #BULLDOGS mali celú sezónu.

Next, the Bulldogs offense took the field to face the Sigrs defense for a 10-play drive. As in any moving part we as an offense are still learning and growing as a core group. We did not have much success running or passing the ball until later in the scrimmage. Understanding the play call, having the prepare alignment and awareness of the defense are areas in which our young offense will struggle. As Head Coach understand that we will need to spend more time preparing our young guys and guys who are new to football. I consider it a coach’s dream simply because we have the opportunity to assist in the development of a player and program him into thinking and learning how I wish. Patience is very important and the game of football and so is urgency. We can not be in a rush to go if we do not know where we are going… We must spend the time needed to prepare guys and develop a system that will work for the individual and the team.  Later during the scrimmage, the offense moved the ball and our defense remained solid.

Následne proti defenzíve Sígrs nastúpila na ihrisko ofenzíva Bulldogs na svojich 10 hier. Ako každá skupina, aj my ako offense sa stále učíme a zlepšujeme. Zo začiatku sme nemali úspech ani po zemi ani vzduchom, loptu sa nám darilo posúvať až v neskorších driveoch. Chápanie zavelených hier, čítanie a prispôsobenie sa postaveniu súperovej defense sú aktivity, s ktorými budú naši mladí hráči ešte mať trochu problém. Ako head coach chápem, že budeme musieť stráviť viac času pripravovaním našich mladých aj nových hráčov. Považujem to za trénerský sen jednoducho preto, že máme šancu rozvíjať hráča a nastaviť jeho rozmýšľanie a učenie sa tak, ako chceme my. Trpezlivosť je veľmi dôležitá  časť footballu tak ako aj naliehavosť. Nemôžeme sa ponáhľať, ak nevieme, kam mierime… Musíme stráviť čas potrebný na to, aby sme pripravili hráčov a vytvorili systém, ktorý bude vyhovovať jednotlivým hráčom a celému tímu. V neskorších fázach zápasu naša offense dokázala posúvať loptu dopredu a naša defense zostala pevná.

In closing, I look forward to getting back to practice and preparing for our next opponent as well as reviewing film and teaching players how to improve. We as a team as barley scratching the surface and I know we will be a better team come April 7th during our season opener!

We appreciate you fans and family for all the support and time you commit to us as a team. The Senior Bulldogs American Football Season begins April 7th vs. Nitra Knights here in Trnava. Get excited and come out in the join the fun of American Football here in Trnava!

Thanks,

Coach Sutton

 

Na záver, teším sa na návrat k tréningom a pripravovaniu sa na ďalšieho súpera ako aj na analýzu videa a pomoc hráčom sa zlepšovať. Ako tím sme zatiaľ nenačreli do svojho plného potenciálu a ja viem, že 7. apríla počas nášho otváracieho zápasu, budeme lepší tím.

Oceňujeme všetku podporu od Vás fanúšikov a rodiny a rovnako aj čas, ktorý nám venujete. Seniorská sezóna tímu Bulldogs začína 7. apríla proti Nitre Knights tu v Trnave. Tešte sa a pridajte sa k zábave amerického footballu tu v Trnave.

Ďakujem.

Coach Sutton.

Partneri