STATE OF BULLDOGS/RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

23415478_294698597715994_5563368251696545546_o
12.04.2018

Bulldog Fans,

Here is a summary of the first week of the Trnava Bulldogs American Football regular season competition versus the Nitra Knights.

Bulldogs fanúšikovia,

máme tu sumár prvého týždňa základnej časti, v ktorom Trnava Bulldogs odohrala súťažný zápas proti Nitre Knights.

As Head Coach, I felt the team had a productive week of practice with more players attending practice, with positive attitudes and work ethics. The players showed great energy and respond well to practicing outside as we had not been able to for weeks. (due to poor climate and field maintenance) We need the time to practice outside to improve and adjust to multiple things: playing surface, field size, climate and the simulation of the game-day atmosphere. (we play outside, not inside gymnasium)

Ako hlavný tréner som cítil tvrdú prácu nášho tímu počas predchádzajúceho týždňa s viac hráčmi na tréningu, s pozitívnym prístupom a pracovnou etikou. Hráči ukázali obrovskú energiu a skvelo zareagovali na tréningy na vonkajšom ihrisku, kde sme týždne nemohli trénovať (kvôli zlému počasiu, alebo stavu ihriska). Potrebujeme trénovať vonku, aby sme sa mohli zlepšiť a prispôsobiť veľa veciam: povrchu, veľkosti ihriska, počasiu a simulovať atmosféru zápasu. (hráme vonku a nie v telocvični)

I see an upward growth in the Bulldogs current team as more young players are stepping up and being leaders in their own way, mostly by being accountable and coachable during training. I enjoy seeing the production come together and the positive results we can and will achieve through our daily effort and discipline to improve as American Football players and coaches.

Vidím stúpajúci rast u terajšieho tímu Bulldogs, ako sa viac mladých hráčov zlepšuje a stávajú sa lídrami svoíim vlastným spôsobom, najviac tým, že sa dá s nimi rátať a sú trénovateľní počas našich tréningov. Užívam si, keď vidím spoločné pozitívne výsledky, ktoré môžeme mať a chceme ich dosahovať a to za našu denno dennú snahu a disciplínu v zlepšovaní sa ako hráči a tréneri amerického futbalu.

After a productive week of practice/training the Trnava Bulldogs went out and competed against the Nitra Knights. The results to the competition was a 24-0 victory for your Trnava Bulldogs. The Bulldogs were led by a mature and competitive Defense leaving the Nitra Knights with no points allowed all evening and making some impressive plays by young and veteran Bulldog players. The Bulldogs Offense as well as Special Teams came alive after halftime, each phase adding productive and positive yardage to set up what turnout to be a 24-point swing in one half of football.

Po takto produktívnom týždni, plnom tréningov, sme sa stretli s Nitrou Knights. Výsledkom bolo naše víťazstvo 24:0. Buldogov viedla vyzretá a konkurencieschopná obrana, ktorá nedovolila skórovať Nitre Knights počas celého zápasu žiadne body a k tomu pridala niekoľko veľmi zaujímavých hier tak od veteránov, ako aj od nováčikov. Útok, rovnako aj special tímy Bulldogov, sa prebrali až po polčase, pričom obe zložky začali pridávať plusové yardy, čo viedlo k 24 bodovému úniku počas polčasu.

As we prepare for our next competition, we must focus on giving a better team effort, improve as individuals and minus our mental mistakes. When the team comes prepared to learn and enjoy training like last week, we can achieve success. We have many things to improve however we are current in a rebuilding stage and I believe we can get better and play better football as a team and individually. Bulldogs are 1-0. As the Head Coach I am extremely proud of my players, coaches and the administration of the Trnava Bulldogs.

Ako sa budeme pripravovať na ďalší zápas, musíme sa viac sústrediť na celotímovú snahu, zlepšiť sa aj individuálne a vyvarovať sa mentálnych chýb. Ak hráči prídu pripravení sa učiť a užiť si tréning ako minulý týždeň, môžeme opäť uspieť. Je veľa vecí, na ktorých musíme zapracovať, napriek tomu, že sme v “prebudovávacej” faze tímu, stále si myslím, že môžeme hrať lepší futbal tak na celkovej tímovej úrovni, ako aj u jednotlivcov. Bulldoci skórujú 1-0. Ja ako Head coach som nesmierny hrdý na hráčov, trénerov a manažment Trnavy Bulldogs.

Moving onto week 2, the Bulldogs will play versus the Cassovia Steelers in our next home match. Please come support and cheer on the players and coaches who represent the city of Trnava. The experience is exciting and a fun event. There is music, food and great energy. We hope to see more faces in the crowd this weekend and display an amazing American Football competition.

Thanks,

Coach Sutton

Keď sa presunieme na 2. týždeň, Bulldogs budú hrať svoj ďalší zápas proti Cassovii Steelers. Týmto by som chcel požiadať, aby ste všetci prišli podporiť a fandiť hráčom a trénerom, ktorí reprezentujú mesto Trnava. Je to vzrušujúca skúsenosť a zábava. Je tam hudba, jedlo a je cítiť tu energiu. Dúfame, že uvidíme viac tvárí tento víkend a ukážeme im úžasný futbalový zápas.

Ďakujem,

Tréner Sutton

 

 

Partneri