STATE OF BULLDOGS / RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

24.05.2018

Bulldogs Fans,

Bulldogs Fans,

It is with pleasure to provide another weekly report on the Trnava Bulldogs American Football Club/Team. After a productive and hard-fought battle versus a strong and mature team in the Kosice Steelers. The Trnava Bulldogs are currently working with a (4-1) record.

S radosťou Vám prinášam ďalšiu správu o stave Bulldogs. Po dôležitom a tvrdo vybojovanom víťazstve proti silnému a vyzretému tímu Košice Steelers, figuruje momentálne Trnava Bulldogs  v lige s bilanciou (4-1).

As the season reaches its middle point and we continue to develop and prepare for the reminder of the regular season, it is great to provide some interesting features and characteristics about our football club/team. I would like to provide some insight and bring to attention some of the things we as a team have achieved and overcome as we enter the 2nd half of the regular football season. Earlier this season the Bulldogs were faced with challenges from multiple angles as a club/team. The list below, could go on and on, however as a club/team the Bulldogs accept our challenges and continue to improve no matter the situation.

Ako sa schyľuje k polovici sezóny a my stále napredujeme a pripravujeme sa na zvyšné zápasy základnej časti, je skvelé ponúknuť Vám niektoré zaujímavé črty a charakteristiky nášho tímu. Chcel by som Vám ponúknuť pohľad dovnútra a dať do pozornosti niektoré naše úspechy a prekážky, ktoré sme prekonali. Na začiatku sezóny museli Bulldogs čeliť výzvam z viacerých strán. Nasledujúci zoznam by mohol byť nekonečný, ale my Bulldogs, ako tím, prijímame tieto výzvy a stále sa zlepšujeme nezávisiac od situácie.

  1. We were unable at times to have enough players at practice for personal and/or inexcusable reasons.
  2. We faced a mentality challenge where players were unsure about their abilities, attitude(s) and accepting American Football as a sport.
  3. We often had to prepare and practice inside, opposite of the atmosphere in which we play and have games.
  4. Počas niektorých tréningov sme mali nedostatok hráčov pre osobné a/alebo neospravedlniteľné dôvody.
  5. Čelili sme mentálnym výzvam, keď si hráči neboli istí vlastnými schopnosťami, postojom a akceptovaním tohto športu.
  6. Často sme museli trénovať vo vnútri, čo nezodpovedá prostrediu a atmosfére v ktorej sa nachádzame počas zápasov.

We currently average almost +20 players at every practice, prepared and ready for a new challenge. We have also gained a few new players who after 2 weeks are contributing to the team’s success. I believe the players are enjoying the practices and understand that we are going to work hard every time we meet also how important everyone is to the team.

Momentálne máme v priemere 20+ hráčov takmer na každom tréningu, pripravených čeliť novým výzvam. Taktiež sme získali pár nových hráčov, ktorí už po 2 týždňoch prispievajú k úspechu tímu. Verím, že hráči si užívajú každý tréning, chápu, že vždy keď sa stretneme bude sa tvrdo pracovať a rovnako chápu ako je každý jednotlivec dôležitý pre tím.

The mentality of the team has been the most impressive feature of all when I speak about the Trnava Bulldogs. As individuals and as a team, the mentality has turned and is headed in the correct directions. I mentioned before players and coaches are showing up to practice earlier to work on their individual skills and group skills. I noticed that we are building leaders from the older and younger players, which is very important to have on any group or team sport. Players are holding one another accountable for more things which helps coaches and it allows better communication between the team. I am proud of them because it has been a driving force and a confidence boost for many players.

Keď hovorím o Bulldogs, najpôsobivejšou črtou tohto tímu je jeho mentalita. Individuálna a rovnako aj tímová mentalita sa zmenila a napreduje správnym smerom. Ako som v minulosti spomínal, hráči a tréneri prichádzajú na tréning skôr aby mohli pracovať na ich individuálnych skilloch a skupinových skilloch. Všimol som si, že budujeme lídrov zo starších aj mladších hráčov, čo je veľmi dôležité pre každý tímový šport. Hráči sami medzi sebou dohliadajú na zodpovednosť za viacero vecí, čo pomáha trénerom a umožňuje lepšiu komunikáciu v tíme.  Som na nich hrdý, pretože sa to stalo pre nich motiváciou a posilnením sebavedomia pre viacero hráčov.

The team has responded well after our only loss in week 2 of the season. I respect the leaders and coaching staff for stepping up also and demanding more from themselves and others. I want to say that we are only preparing ourselves to be a good American Football Club/Team here in Trnava, Slovakia and when we can continue to work hard, stay force and enjoy the moment (have fun playing football) we can compete and be a good team.

Tím dobre reagoval na našu jedinú prehru v druhom zápase sezóny. Rešpektujem lídrov tímu a ostatných trénerov, že sa chopili svojich úloh a začali požadovať viac sami od seba aj od druhých. Chcem povedať, že tu v Trnave sa len pripravujeme na to byť dobrým tímom, ak budeme naďalej tvrdo pracovať, zostaneme sústredení a budeme užívať každý moment (zabávať sa hraním footballu) vieme súperiť a byť dobrým tímom.

In closing, I want to invite all younger and youth members from age 15-19 years to consider and come join us for our first Juniors Football practice on Saturday, June 2nd at 3:00 pm. We are looking to improve and develop more athletes who are interested in being an American Football player and join the Trnava Bulldogs. There is always a place for everyone in American Football, it does not matter your size or shape.  Just come learn and play to get better at the sport.

Na záver chcem pozvať všetkých mladých vo veku 15-19 či by sa nechceli pridať k nášmu prvému juniorskému tréningu v Sobotu 2. Júna o 15:00. Hľadáme hráčov, ktorí majú chuť sa zlepšovať, chcú byť hráčom amerického footballu a chcú sa pridať k tímu Trnava Bulldogs. V americkom footballe je vždy miesto pre každého, nezáleží na vašej výške alebo váhe. Stačí len prísť, učiť sa a zlepšovať sa v tomto športe.

 

-Coach Sutton

 

Partneri